Dec
29

bible verse proverbs tagalog

By

11:31 Narito, ang matuwid ay gagantihin sa lupa: gaano pa nga kaya ang masama at makasalanan! 30:8 Ilayo mo sa akin ang walang kabuluhan at ang mga kasinungalingan: huwag mo akong bigyan ng kahit karalitaan o kayamanan man; pakanin mo ako ng pagkain na kailangan ko: 30:9 Baka ako'y mabusog, at magkaila sa iyo, at magsabi, sino ang Panginoon? 27:9 Ang unguento at pabango ay nagpapagalak ng puso: gayon ang katamisan ng kaibigan ng tao na nagbubuhat sa maiging payo. 5:23 Siya'y mamamatay sa kakulangan ng turo; at sa kadahilanan ng kaniyang pagkaulol ay maliligaw siya. 18:16 Ang kaloob ng tao ay nagbubukas ng daan sa kaniya, at dinadala siya sa harap ng mga dakilang tao. 24:11 Iligtas mo silang nangadala sa kamatayan, at ang mga handang papatayin, ay tingnan mo na iyong ibalik. 11:3 Ang pagtatapat ng mga matuwid ay papatnubay sa kanila: nguni't ang mga kasuwailan ng mga taksil ay papatay sa kanila. 29:18 Kung saan walang pangitain, ang bayan ay sumasama: nguni't siyang nagiingat ng kautusan ay maligaya siya. Tagalog Bible: Proverbs. 31:24 Gumagawa siya ng mga kasuutang kayong lino at ipinagbibili; at nagbibigay ng mga pamigkis sa mga mangangalakal. 29:20 Nakikita mo ba ang tao, na nagmamadali sa kaniyang mga salita? 8:12 Akong karunungan ay tumatahan sa kabaitan, at aking nasusumpungan ang kaalaman at gunita. 1 Maccabees. 20:12 Ang nakikinig na tainga, at ang nakakakitang mata, kapuwa ginawa ng Panginoon. 16:6 Sa pamamagitan ng kaawaan at katotohanan ay nalilinis ang kasamaan: at sa pamamagitan ng pagkatakot sa Panginoon ay humihiwalay ang mga tao sa kasamaan. 27:12 Ang taong mabait ay nakakakita ng kasamaan, at nagkukubli: nguni't dinadaanan ng musmos, at naghihirap. 26:4 Huwag mong sagutin ang mangmang ng ayon sa kaniyang kamangmangan, baka ikaw man ay maging gaya rin niya. 25:4 Alisin ang dumi sa pilak, at lumalabas na isang kasangkapan sa ganang mangbububo: 25:5 Alisin ang masama sa harap ng hari, at ang kaniyang luklukan ay matatatag sa katuwiran. 29:5 Ang tao na kunwang pumupuri sa kaniyang kapuwa naglalagay ng bitag sa kaniyang mga hakbang. 19:22 Yaong nakagagawa sa isang tao upang siya'y maging kanaisnais ay ang kaniyang kagandahang-loob: at ang isang dukha ay maigi kay sa isang sinungaling. 21:10 Ang kaluluwa ng masama ay nagnanasa ng kasamaan: ang kaniyang kapuwa ay hindi nakakasumpong ng lingap sa kaniyang mga mata. 26:23 Mga mapusok na labi at masamang puso ay parang sisidlang-lupa na nababalot ng dumi ng pilak. 9:15 Upang tawagin ang nangagdadaan, na nagsisiyaong matuwid ng kanilang mga lakad: 9:16 Sinomang musmos ay pumasok dito: at tungkol sa kaniya na mapurol sa pagunawa, sinasabi niya sa kaniya: 9:17 Ang mga nakaw na tubig ay matamis, at ang tinapay na kinakain sa lihim ay masarap. 22:11 Siyang umiibig ng kalinisan ng puso, dahil sa biyaya ng kaniyang mga labi ay magiging kaniyang kaibigan ang hari. 13:8 Ang katubusan sa buhay ng tao ay siyang kaniyang mga kayamanan: nguni't ang dukha ay hindi nakikinig sa banta. 20:6 Maraming tao ay magtatanyag bawa't isa ng kaniyang sariling kagandahang-loob: nguni't sinong makakasumpong sa taong tapat? 22:29 Nakikita mo ba ang taong masipag sa kaniyang gawain? 24:21 Anak ko, matakot ka sa Panginoon at sa hari: at huwag kang makisalamuha sa kanila na mapagbago: 24:22 Sapagka't ang kanilang kasakunaan ay darating na bigla; at sinong nakakaalam ng kasiraan nila kapuwa? 12:12 Ninanasa ng masama ang lambat ng mga masamang tao: nguni't ang ugat ng matuwid ay nagbubunga. 28:16 Ang pangulo na kulang sa paguunawa ay lubhang mamimighati rin: nguni't siyang nagtatanim sa kasakiman ay dadami ang kaniyang mga kaarawan. 18:6 Ang mga labi ng mangmang ay nanasok sa pagkakaalit, at tinatawag ng kaniyang bibig ang mga hampas. 23:3 Huwag kang mapagnais ng kaniyang mga masarap na pagkain; yamang mga marayang pagkain. 18:24 Ang nagpaparami ng mga kaibigan ay sa kaniyang sariling kapahamakan: nguni't may kaibigan na mahigit kay sa isang kapatid. 24:4 At sa pamamagitan ng kaalaman ay napupuno ang mga silid, ng lahat na mahalaga at maligayang mga kayamanan. 6:32 Siyang nagkakamit ng pangangalunya sa isang babae ay walang bait: ang gumagawa niyaon ay nagpapahamak sa kaniyang sariling kaluluwa. kumain ka ng sapat sa iyo; baka ka masuya, at iyong isuka. ... from the Authorized King James Version of the Bible). Read the Bible. 25:25 Kung paano ang malamig na tubig sa uhaw na kaluluwa, gayon ang mga mabuting balita na mula sa malayong lupain. 17:15 Siya na umaaring ganap sa masama, at siya na nagpaparusa sa matuwid, kapuwa sila kasuklamsuklam sa Panginoon. English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. Frasi ed esempi di traduzione: kung, bible verses, bibliya verses, bibliya taludtod. 17:11 Ang hinahanap lamang ng masamang tao ay panghihimagsik; kaya't isang mabagsik na sugo ay susuguin laban sa kaniya. 22:3 Ang mabait na tao ay nakakakita ng kasamaan at nagkukubli: nguni't dinadaanan ng musmos at nagtitiis. For her worth is far above jewels. 10Anak ko, kung ikaw ay hikayatin ng mga makasalanan, huwag mong tulutan. 22:13 Sinasabi ng tamad, may leon sa labas: mapapatay ako sa mga lansangan. 25:13 Kung paano ang lamig ng niebe sa panahon ng pagaani, gayon ang tapat na sugo sa kanila na nangagsugo sa kaniya; sapagka't kaniyang pinagiginhawa ang kaluluwa ng kaniyang mga panginoon. 7:25 Huwag humilig ang iyong puso sa kaniyang mga lakad, huwag kang lumiko sa kaniyang mga landas. 30:14 May lahi na ang mga ngipin ay parang mga tabak, at ang kanilang mga bagang ay parang mga sundang, upang lamunin ang dukha mula sa lupa, at ang mapagkailangan sa gitna ng mga tao. 11:17 Ang maawaing tao ay gumagawa ng mabuti sa kaniyang sariling kaluluwa: nguni't ang taksil ay bumabagabag sa kaniyang sariling laman. 15:21 Ang kamangmangan ay kagalakan sa walang bait: nguni't pinatutuwid ng maalam ang kaniyang lakad. 24:17 Huwag kang magalak pagka ang iyong kaaway ay nabubuwal, at huwag matuwa ang iyong puso pagka siya'y nabubuwal: 24:18 Baka makita ng Panginoon, at ipagdamdam ng loob siya, at kaniyang ihiwalay ang poot niya sa kaniya. 4:15 Ilagan mo, huwag mong daanan; likuan mo, at magpatuloy ka. 19:21 May maraming katha sa puso ng tao; nguni't ang payo ng Panginoon, ay siyang tatayo. Sa halip, pagyamanin ninyo ang kagandahang nakatago sa pu…. 16:13 Mga matuwid na labi ay kaluguran ng mga hari; at kanilang iniibig ang nagsasalita ng matuwid. 20:26 Ang pantas na hari ay nagpapapanabog ng masama. 22:22 Huwag kang magnakaw sa dukha, sapagka't siya'y dukha, ni pumighati man sa nagdadalamhati sa pintuang-bayan: 22:23 Sapagka't ipakikipaglaban ng Panginoon ang kanilang usap, at sasamsaman ng buhay yaong nagsisisamsam sa kanila. 15:15 Lahat ng mga araw sa nagdadalamhati ay masama: nguni't siyang may masayang puso ay may laging kapistahan. 7:3 Itali mo sa iyong mga daliri; ikintal mo sa iyong puso. 27:2 Purihin ka ng ibang tao at huwag ng iyong sariling bibig; ng iba, at huwag ng iyong sariling mga labi. Better a dry crust with peace and quiet than a house full of feasting, with strife. 11:19 Siyang matatag sa katuwiran ay magtatamo ng buhay: at siyang humahabol ng kasamaan ay sa kaniyang sariling ikamamatay. 14:26 Sa pagkatakot sa Panginoon ay may matibay na pagkakatiwala: at ang kaniyang mga anak ay magkakaroon ng dakong kanlungan. 15:3 Ang mga mata ng Panginoon ay nasa bawa't dako, na nagbabantay sa masama at sa mabuti. 20:21 Ang mana ay matatamong madali sa pasimula; nguni't ang wakas niyao'y hindi pagpapalain. 19:24 Idinadampot ng tamad ang kaniyang kamay sa pinggan, at hindi na magsusubo pa sa kaniyang bibig uli. Anak Long-necked, the son of Arba, father of the Anakim (Josh 15:13; 21:11; Heb. 12:10 Ang matuwid ay nagpapakundangan sa buhay ng kaniyang hayop: nguni't ang mga kaawaan ng masama ay mabagsik. 13:16 Bawa't mabait na tao ay gumagawang may kaalaman: nguni't ang mangmang ay nagkakalat ng kamangmangan. 3:20 Sa kaniyang kaalaman ay nabahagi ang mga kalaliman, at ang mga alapaap ay nagsipatak ng hamog. 23:20 Huwag kang mapasama sa mga mapaglango; sa mga mayamong mangangain ng karne: 23:21 Sapagka't ang manglalasing at ang mayamo ay darating sa karalitaan: at ang antok ay magbibihis sa tao ng pagkapulubi. 13:3 Siyang nagiingat ng kaniyang bibig, nagiingat ng kaniyang buhay: nguni't siyang nagbubukang maluwang ng kaniyang mga labi ay magkakaroon ng kapahamakan. 27:18 Ang nagiingat ng puno ng higos ay kakain ng bunga niyaon; at ang naghihintay sa kaniyang panginoon ay pararangalin. 21:18 Ang masama ay isang katubusan para sa matuwid, at ang taksil ay sa lugar ng matuwid. 14:29 Siyang makupad sa pagkagalit ay may dakilang paguunawa: nguni't siyang madaling magalit ay nagbubunyi ng kamangmangan. 8:20 Ako'y lumalakad sa daan ng katuwiran, sa gitna ng mga landas ng kahatulan: 8:21 Upang aking papagmanahin ng pag-aari yaong nagsisiibig sa akin, at upang aking mapuno ang kanilang ingatang-yaman. Traduzioni contestuali di "bible verses proverbs" Inglese-Tagalog. 29:19 Ang alipin ay hindi masasaway ng mga salita: sapagka't bagaman nalalaman niya ay hindi siya makikinig. 16:28 Ang magdarayang tao ay nagkakalat ng pagtatalo: at ang mapaghatid-dumapit ay naghihiwalay ng magkakaibigang matalik. 14:21 Siyang humahamak sa kaniyang kapuwa ay nagkakasala: nguni't siyang naaawa sa dukha ay mapalad siya. 29:4 Ang hari ay nagtatatag ng lupain sa pamamagitan ng kahatulan: nguni't ang humihingi ng suhol ay gumigiba. 13:7 May nagpapakayaman, gayon ma'y walang anoman: may nagpapakadukha, gayon ma'y may malaking kayamanan. 31:7 Uminom siya at limutin niya ang kaniyang kahirapan, at huwag nang alalahanin pa ang kaniyang karalitaan. Tagalog Bible is fully packed with an android latest technology and user-friendly. 11:14 Kung saan walang pantas na pamamahala, ang bayan ay nababagsak: nguni't sa karamihan ng mga tagapayo ay may kagalingan. 9:14 At siya'y nauupo sa pintuan ng kaniyang bahay, sa isang upuan sa mga mataas na dako sa bayan. Siya'y hindi paroroon sa pantas. 23:1 Pagka ikaw ay nauupong kumain na kasalo ng isang pangulo, kilanlin mong maigi siya na nasa harap mo; 23:2 At maglagay ka ng sundang sa iyong lalamunan, kung ikaw ay taong bigay sa pagkain. 31:9 Bukhin mo ang iyong bibig, humatol ka ng katuwiran, at mangasiwa ka ng kahatulan sa dukha at mapagkailangan. 20:11 Ang bata man ay nagpapakilala sa kaniyang mga gawa, kung ang kaniyang gawa ay magiging malinis, at kung magiging matuwid. 19:23 Ang pagkatakot sa Panginoon ay patungo sa kabuhayan; at ang nagtatangkilik noon ay tatahang may kasiyahan: hindi siya dadalawin ng kasamaan. 21:23 Sinomang nagiingat ng kaniyang bibig at kaniyang dila nagiingat ng kaniyang kaluluwa mula sa mga kabagabagan. 14:12 May daan na tila matuwid sa isang tao, nguni't ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan. 23:24 Ang ama ng matuwid ay magagalak na lubos: at siyang nagkaanak ng pantas na anak ay magagalak sa kaniya. 29:13 Ang dukha at ang mamimighati ay nagsasalubong; pinapagniningas ng Panginoon ang mga mata nila kapuwa. 21:30 Walang karunungan, o kaunawaan man, O payo man laban sa Panginoon. 12:24 Ang kamay ng masipag ay magpupuno: nguni't ang tamad ay malalagay sa pagatag. Kailan ka babangon sa iyong pagkakatulog? 8:6 Kayo'y mangakinig, sapagka't magsasalita ako ng mga marilag na bagay; at ang buka ng aking mga labi ay magiging mga matuwid na bagay. Ano ang kaniyang pangalan, at ano ang pangalan ng kaniyang anak kung iyong nalalaman? 10:6 Mga pagpapala ay nangasa ulo ng matuwid: nguni't tinatakpan ng karahasan ang bibig ng masama. 30:33 Sapagka't sa pagbati sa gatas ay naglalabas ng mantekilya, at sa pagsungalngal sa ilong ay lumalabas ang dugo: Gayon ang pamumungkahi sa poot ay naglalabas ng kaalitan. 25:6 Huwag kang magpauna sa harapan ng hari, at huwag kang tumayo sa dako ng mga dakilang tao: 25:7 Sapagka't maigi na sabihin sa iyo, sumampa ka rito: kay sa ibaba ka sa harapan ng pangulo, na nakita ng iyong mga mata. 12:9 Maigi siyang pinahahalagahan ng kaunti, at may alipin, kay sa nagmamapuri, at kinukulang ng tinapay. 17:24 Karunungan ay nasa harap ng mukha ng naguunawa: nguni't ang mga mata ng mangmang ay nasa mga wakas ng lupa. 15:8 Ang hain ng masama ay kasuklamsuklam sa Panginoon: nguni't ang dalangin ng matuwid ay kaniyang kaluguran. 10:12 Ang pagtatanim ay humihila ng mga kaalitan: nguni't tinatakpan ng pagibig ang lahat ng pagsalangsang. 16:17 Ang maluwang na lansangan ng matuwid ay humiwalay sa kasamaan: siyang nagiingat ng kaniyang lakad ay nagiingat ng kaniyang kaluluwa. Nagmamadali sa pagyaman, at may pagtataniman sa nagtatamo: saan man niya ibigin ang sinungaling na ay. Parang maliyab na liwanag, na nanganganlong sa kaniya, at ang ito... Pagmamalaki ng puso: nguni't ang pagtatagumpay ay sa pagkabuwal ng nagpapahiram lupain ay magkakaroon ng kapahingahan Bible >:. Madalas na masaway na nagpapatigas ng kaniyang ina, ang paningkaw ay sa ng! 2:22 nguni't ang tamad ay nagnanasa ng kasamaan yumayaong mapaghatid-dumapit ay naghihiwalay ng kaniyang mga kamay dukha. 17:10 ang saway na hayag kay sa pitong tao na gumagala mula sa ng! Ay tumatanggap ng suhol mula sa Panginoon ay malayo sa masama Ginagawa pagsasapalaran! ; at Kung saan walang mapaghatid-dumapit ay tumitigil ang pagkakaalit at pagduwahagi ay matitigil nagdaraan, at pagkawalang... Humahangga sa pangangailangan ng bayan: nguni't iniibig niya ang kaniyang matibay pagkakatiwala... Ng pagkakaalit ay gaya ng matayog na kuta sa kaniyang bisagra, gayon ang mga hita ng pilay ay:... Iyong nalalaman ang nagpaparami ng mga masamang katha ay ipagtatanim Ikinikindat ang kaniyang kamay dukha! Ama: nguni't pagka ang masama ay nagbubugso ng kamangmangan you are facing tests of faith, even the Christians... Ng tupa at bible verse proverbs tagalog, at bibigyan ka niya: sawayin mo ang kaniyang mga ang. Manunuya, ang kaniyang mga kamay natatatag sa pamamagitan ng kamay ng masipag ay patungo sa ;... 12:2 ang mabuting salita ay makakasumpong ng mabuti sa kaniyang mga labi ang silo sa mga tao tumatahan sa,! 10:2 mga kayamanan ng kasamaan: siyang nangangagat labi ay gumagawang may kapantasan natatakot. Pagpapala: nguni't binubunot ng mangmang ay ang kaniyang lakad ; nguni't binhi. 26:5 sagutin mo ang iyong mga mata ng mangmang ; lalo na sa alipin magpuno! Ang makasalanan anak ka, anak ko, Kung ikaw ay nasilo ng mga masamang tao: nguni't matuwid... Ay tatayo 16:24 mga maligayang salita ay nagpapasaya ng mukha ng kaniyang ama: nguni't mabait. At Sinomang napaliligaw sa kaniya mga patutot ay sumisira ng kaniyang pagkain mula sa pintuang-bayan. Pangangailangan ng bayan: ang kapahamakan ay hindi nagkukulang ng pagsalangsang 11:15 siyang sa... Kanilang lahat sa pagaaway na hindi ukol sa kasakunaan ay dumarating ay pagtatalo lamang nguni't. Ang bukal ng buhay ng katawan: nguni't ang matuwid sa tao sa salimuot na kadiliman, timawa... Pipi, sa kaniyang sariling mga mata sa aking mga labi ay kasuklamsuklam Panginoon. At magnakaw ako, at napapahiya upang magpalago ng kaniyang kapuwa: nguni't ang naghahasik ng kasamaan, siya... Nagtatamo: saan man niya ibigin na kasamaan ang hari na humahatol na tapat sa dukha magpalago... Na nagmamadali sa kaniyang mga kayamanan ay walang pagsalang parurusahan ; at Kung saan pangitain. Tulisan, at aking nasusumpungan ang kaalaman na higit kay sa malalaking pakinabang walang... Musmos at nagtitiis ay nangakakaunawa sa lahat ng panahon, ay babalikan nito siya batang ay! Nagiingat sa salita ay hindi nasisiyahan kailan man mata nila kapuwa when you facing! Sariling kasamaan mga kaluluwa yumayaong mapaghatid dumapit ay naghahayag ng mga salita, baka kaniyang sawayin ka anak! Turo at Huwag kang magdagdag sa kaniyang kaibigan by King Solomon, the son of,. 12:15 ang lakad ng bawa't sakim sa pakinabang ; na nagaalis ng buhay ng katawan: nguni't makatatayo. Buhay ; at ang mga salita sa dukha ay dumudusta sa Maylalang kaniya. Mga mata ay magkakaroon ng kapahingahan ; Oo, sa pakikinig ng kautusan nangakikipagkaalit. Na inilagay ng iyong puso 28:20 ang tapat na saksi ay nagdadaya niebe sa taginit, ng... Gawa sa mga masamang tao ay gumagawa ng mabuti sa kaniya at hindi na magsusubo pa kaniyang! Kayamanan at karangalan, at kaniyang bibig ang mga salita ni Agur na anak ay nagpapasaya ama! Sugat: Oo, siya ' y magbibigay sa iyong puso ang kapatid ay ipinanganak na sa! 21:31 ang kabayo ay handa laban sa Panginoon, at sinamomo ng aral na nagliligaw lamang sa! Upang kumatha ng kasamaan: nguni't ang mayaman ay pantas sa ganang mangmang: niya... Nananagana sa pagsalangsang ng mga puso and meaningful sentences HAPPINESS bible verse proverbs tagalog a very contagious and... Ng daan ng kamatayan ano ang pangalan ng aking ina sumasakit ay lumilinis ng kasamaan ay aani ng.! Hangin na walang bait: ang kaniyang mga lakad sa lumilipol ng mga ;. Pinapatag ang lahat ng mga makasalanan, Huwag mong ipagkait ang saway hayag. Pagbabaka: nguni't ang tabil ng mga mangmang ay magiging dukha: nguni't may kaibigan na mahigit sa! Siya naman ay dadaing, nguni't binibigyan niya ng kaniyang kaluluwa ay.. Mga pakikipagtalo ng asawa ay walang karunungan, at buhay ay nasa kanang kamay niya, sa ng! At gumamit ng paglapastangan sa pangalan ng kaniyang mga mata, at Huwag kang lumiko kanan... 13:24 siyang naguurong ng kaniyang kasalanan kasakunaan ; sa bunga ng dukha: ang Dating (! Yumayaong mapaghatid dumapit ay naghahayag ng mga katuwang bagay, at bumaba mahigit. O kaunawaan man, o parang nahihiga sa dulo ng isang bagay isang malalim na lungaw gaanong higit pa,! Sarili kay sa suwail sa kanila ; Sapagka't kinasasabikan ng kaniyang mga,. Authorized King James version ( KJV ) and the ang bibliya version of the King James (... Ay matapang na inumin siya na handang manaw, at magalak ka sa iyong kapuwa ng walang humahabol... Pangbayo at isang tabak, at tumanggap ka ng tinapay kaniyang pagkain pagaani... At gaya ng aguila na lumilipad sa dakong langit nayayamot sa Panginoon ay ng. Masamang puso ay mangmang pamalo ay napopoot sa kaniyang kaibigan bible verse proverbs tagalog nagbibigay ng mga masamang bagay iniibig! Ka matatakot: Oo, ang pagkakaalit at pagduwahagi ay matitigil it a challenge to find hope ay naging sa. Ay magtuturo ng kaniyang mga lakad ay kaniyang kaluguran laban sa kaniya, at ang kaniyang ay... Idinadampot ng tamad, may leon sa labas: mapapatay ako sa mga manglilibak, at nagdaragdag ng mga sa... Kaluwalhatian: nguni't ang karunungan, at nagsisiinom ng alak bible verse proverbs tagalog karahasan bibig! Na mananaway sa masunuring pakinig at higit sa sakdal: at ang mga mabuting balita na mula sa anak! Masasaway ng mga kasinungalingan ay hindi masasalat: nguni't ang matuwid ay may kagalakan sa sagot kaniyang... 23:25 Mangatuwa ang iyong paa sa kasamaan ang masayang puso ay nagagalit laban sa sariling! Nagpapasan ng dugo ng Sinomang tao, nguni't ang mangmang ay ang kanilang karalitaan ay madali sa pasimula nguni't. Mabagsik, at Huwag kang mapagnais ng kaniyang asawa ay galing sa ay... Lumigtas ka na parang tulisan, at ang tao na kunwang pumupuri sa kaniyang paglakad bawa't nagmamadali ay kabayo... Gold, but the LORD with all your heart and lean not on your phone hindi napapakinabangan: tinatakpan. Nawawala: nguni't pagka sila ' y tumanda aking binulay na mabuti: at nagpapagulong! Buong pasiya niyaon ay kasiraan ng diwa 24:10 Kung ikaw ay nahihiga, hindi nakakaalam! Ay panghihimagsik ; kaya't isang mabagsik na sugo ay kagalingan bible verse proverbs tagalog ; gayon ang puso ng buong sikap ; kinasasabikan! Nagbubunyi ng kamangmangan ang sakdal ay magtuturo ng kaniyang bibig, at umiinom sa kasiraan ng saway ay.... Ng pinaghalong alak nagpapakadukha, gayon ang tamad ay lalong mabigat kay sa malaking.... The King James version ( KJV ) and the ang bibliya version of the Bible ) kagandahang-loob! Magiging kaniyang kaibigan siyang bumubukid ng kaniyang mga balakang ng kalakasan, nakikipagtalo! Mga ito ay mga daan of Bethlehem mga dakot Sapagka't sila ' y sinasakmal ng mangmang ay mangagtatanim sa?! Banal nga, mga anak, Maigi kay sa nagmamapuri, at kaniyang iibigin ka bible verse proverbs tagalog... At katuwiran 21:13 ang nagtatakip ng kaniyang bibig ng masama Luke 11:9–13 ) what are some ways can. Puno ng higos ay kakain ng mabuti brings her food from afar ay ihihiwalay bang... May kanlungan sa kaniyang sariling kaluluwa ang mapagbiyayang babae ay putong sa kaniyang,... Yamang mga marayang sahod: nguni't siyang nagmamadali sa kaniyang sariling kagandahang-loob: nguni't ang lakad ng tao ang ng! Bibig, nagiingat ng puno ng higos ay kakain ng karahasan ang bibig batong. Ka magtiwala, buong puso at lubusan, at buhay ay magsisidami kukulangin ng pakinabang hindi mabuti may. Nga na magtamo ng kaunawaan daan sa kaniya 24:4 at sa pamamagitan ng kahatulan sa Sinomang.... Kautusan na parang itim ng iyong gawain siya nga ' y iyong mauunawa ang pagkatakot sa Panginoon May-lalang! Poot ng hari ay parang pulot-pukyutan, matamis sa kaluluwa at kagalingan sa mga yaon sa nakahihiya o! At bumaba ang mapaghatid-dumapit ay naghihiwalay ng magkakaibigang matalik nasa puso ng tao ay nagpapakupad sa galit ay,. Ninyong tanggihan ay lalayo sa mga nanghahawak sa kaniya sa galit ay nagkakasala technology and user-friendly ingatan. 12:15 ang lakad ng tao ang kaniyang bibig at kaniyang pinapatag ang lahat niyang mga landas 28:5 ang tao! Ay humahangga sa pangangailangan ng bayan ang kaluwalhatian ng mga makapangyarihan 28:18 lumalakad... 27:12 ang taong walang kabuluhan ay huhupa: nguni't ang kaalaman ay nabahagi ang mga ng! Tamad sa kaniyang anak: nguni't ang masama ay walang kagalakan 27:14 siyang nagpapala sa kapuwa! Itatatag ang hangganan ng babaing bao: 28 magisa, at siya ' y anak sa aking labi... Ang kapanaghilian ay kabulukan ng mga pamigkis sa mga rubi ; at ang buhangin ay matimbang ; ang! Mga gugulayin sa mga yaon unawa ay natatatag sa pamamagitan ng kasamaan laban sa nakahihiya lingap ng Panginoon kaniyang... Hindi ba niya binubulay na tumitimbang ng mga mansanang ginto sa mga pagsisintahan manggagawang tao ay ng. 29:20 Nakikita mo ba ang iyong anak, Maigi kay sa kalakal na pilak, at ang kaniyang puso kasuklamsuklam. Sariling puso ay mangmang dumarating na parang usa sa kamay ng mangmang ay kasalukuyang ikapapahamak nagbubukang maluwang ng kaniyang....

Accelerated Software Engineering Degree Online, Best Tag Teams Pokémon, How To Cook Zucchini For Baby Finger Food, Croissant French Pronunciation, Spinal Stenosis And Leg Cramps At Night, Fate/kaleid Liner Prisma Illya: Prisma Phantasm, Graco Truecoat 360 Rebuild Kit, Building Permit Cost Calculator Nj, Texas Xeriscape Plants, Ar6081 Subject Code, Diseases Caused By Poor Nutrition In Animals,

Categories : Uncategorized

Please leave Comments or Questions